Szczegóły Zamówienia Publicznego

na badanie sprawozdania finansowego Grudziądzkiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o z siedzibą w Grudziądzu za 2009 rok

Data ogłoszenia: 2009-11-20
Termin składania ofert 2009-11-20
Status zakończone
Konkurs ofert - badanie bilansu

RADA NADZORCZA
Grudziądzkiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o.
zaprasza do składania ofert
na badanie sprawozdania finansowego Grudziądzkiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o z siedzibą w Grudziądzu za 2009 rok oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe, rzetelne i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy spółki.
I. Warunki i oczekiwania wobec biegłego rewidenta:
1. badanie należy wykonać metodą pełną.
2. obecność biegłego rewidenta na wskazanym przez Radę Nadzorczą posiedzeniu,
3. doświadczenie na rynku usług audytorskich – co najmniej 5 lat,
4. doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych podmiotów korzystających z dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej
5. badanie powinno odbywać się w siedzibie Zamawiającego przez biegłego rewidenta zatrudnionego lub współpracującego z oferentem w sposób ciągły co najmniej od 6 miesięcy ,
6. badanie wraz z pisemnym raportem należy wykonać do 30 kwietnia 2010 roku.
7. ten sam podmiot nie może badać Spółki więcej niż przez kolejne 3 lata
II. Zawartość oferty:

1. informacje o składającym ofertę, a w tym: aktualny odpis z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie o wpisie do rejestru biegłych rewidentów, zaświadczenie o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, polisa ubezpieczeniowa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,
2. oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,
3. wykaz podmiotów, u których biegły rewident zbadał sprawozdania finansowe (w ostatnich pięciu latach),
4. potwierdzenie z wykonanych sprawozdań finansowych u podmiotów korzystających z dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej (referencje),
5. cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem,
6. określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie z określeniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta z informacją o spełnianiu przez te osoby warunku z pkt I.5,
7. wskazanie metod i terminów badania sprawozdania,

III. Składanie, otwarcie ofert i wybór oferty najkorzystniejszej:
Oferty należy składać do dnia 20 listopada 2009 roku, godz. 15.00 na adres Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o. ul. Budowlanych 7, 86-300 Grudziądz .Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert i wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi na posiedzeniu Rady Nadzorczej do 30 listopada 2009 roku.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego”.
Zawiadomienie o wyborze oferty

Grudziądzki Park Przemysłowy Spółka z o.o. zawiadamia, że po przeanalizowaniu ofert na wykonanie badania sprawozdania finansowego Grudziądzkiego Parku Przemysłowego Spółka z o.o. za rok 2009r. wybrano ofertę firmy Auxilium SA ul. Al. Pokoju 84 31-564 Kraków.
nazwa pliku rozmiar data publikacji
opublikował: Zbigniew Bartwicki | data: 2014-12-30 11:53:00

Stronę wyświetlono: 534 razy

Pliki do pobrania:
Biuro Zarządu Grudziądzkiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o.
86-300 Grudziądz, ul. Waryńskiego 32-36 | Administracja, Księgowość +48 56 696 80 91-9 | fax +48 56 696 80 98 | e-mail: gpp@gpp.grudziadz.pl
SYSPiR::moduł BIP