Projekt „Moja własna firma

W dniu 10 maja 2022 r. została podpisana umowa partnerska do projektu „Moja własna firma” pomiędzy Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe  Sp. z o.o. a  Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o. 

Wybór Grudziądzkiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o. na dodatkowego Partnera wydaje się być oczywistym, ze względu na jego misję, bowiem GPP Sp. z o.o. jest zespołem wyodrębnionych nieruchomości wraz z infrastrukturą techniczną, utworzony w celu wspierania lokalnych Przedsiębiorców. Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o. po nawiązaniu partnerstwa wypełnia zobowiązanie wynikające z art. 33 ust 4a ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. ustawa wdrożeniowa -tekst jednolity (Dz.U. z 2020 r. poz. 818 ) i dysponuje następującym potencjałem:
- lokalowym – spółka posiada pomieszczenia biurowe; salę konferencyjną; zaplecze socjalne. Siedziba spółki jest zlokalizowana w strefie inwestycyjno-produkcyjnej miasta Grudziądza przy ul. Waryńskiego 32-36,
- technicznym – spółka posiada pełny odpowiednio zabezpieczony dostęp do sieci internetowej, odpowiedni zasób jednostek komputerowych, salę konferencyjną wyposażoną w urządzenia multimedialne. Dodatkowo dysponuje najnowszymi aplikacjami Windows i Office oraz system elektronicznego obiegu dokumentów. 
- kadrowym – zakłada się, że zadania w ramach Projektu będą realizowane przez trzy osoby zatrudnione w Spółce na umowę o pracę o wymaganym obszarze kompetencji.
 
Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia oraz jego utrzymania 100 osób w wieku 18 – 29 (60K, 40M) zamieszkałych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego poprzez kompleksowe wsparcie w zakresie zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej w okresie od 01.11.2021 roku do 30.06.2023 roku. Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego POWER poprzez zastosowane formy wsparcia, którymi zostaną objęci Uczestnicy projektu. Osoby chcące wziąć udział w projekcie muszą być osobami w wieku 18-29 zamieszkałe na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które są bezrobotnymi niezarejestrowanymi w urzędzie pracy bądź osobami biernymi zawodowo.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Agencją Analiz i Doradztwa Personalnego PSYCHOLOGICAL SOLUTIONS GROUP Remigiusz Koc w Bydgoszczy; Toruńskim Laboratorium Biznesu w Toruniu ; PAROL CONCEPT Rafał Parol w Dolnej Grupie oraz Grudziądzkim Parkiem Przemysłowym Sp. z o.o. w Grudziądzu. Termin realizacji od 01.11.2021 roku do 30.06.2023 roku. Uczestnicy mogą starać się o wsparcie finansowe do kwoty około 40 000,00 zł.
​​​​​​​
Projekt „Moja własna firma” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.Pliki do pobrania:
opublikował: GPP GPP | data: 2022-05-20 12:08:42
modyfikował: GPP GPP | data: 2022-05-20 12:44:05

Stronę wyświetlono: 421 razy
Biuro Zarządu Grudziądzkiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o.
86-300 Grudziądz, ul. Waryńskiego 32-36 | Administracja, Księgowość +48 56 696 80 91-9 | e-mail: gpp@gpp.grudziadz.pl
SYSPiR::moduł BIP