Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba  że  środki techniczne, którymi dysponuje Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o. nie umożliwiają  udostępnienia informacji w sposób i formie określonej we wniosku.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej:

  • nie wymaga uzasadnienia – chyba, że  chodzi o udostępnienie informacji  przetworzonej      wówczas należy wskazać we wniosku zakres, w jakim uzyskanie informacji przetwarzanej jest szczególnie istotne dla interesu publicznego,
  • może być złożony w dowolnej formie  ( w celu ułatwienia dostępu do informacji publicznej  ustalony został wzór wniosku do pobrania ).

Udostępnianie  informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż  w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może  być udostępniona w terminie 14 dni podmiot obowiązany  do jej udostępnienia powiadamia  w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż  2 miesiące  od dnia złożenia wniosku.

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z wyjątkiem sytuacji, w których podmiot zobowiązany do udzielenia informacji publicznej ma ponieść dodatkowe koszty  w związku ze wskazaniem we wniosku sposobem udostępnienia informacji lub koniecznością przekształcenia informacji ( art. 15 ust. 1 ). Wówczas GPP Sp. z o.o. w terminie 14 dni od złożenia wniosku powiadamia wnioskodawcę o wysokości opłaty.

Informacji udziela Prezes Zarządu GPP Sp. z o.o.

Pliki do pobrania:
wytworzył: Zbigniew Bartwicki
opublikował: Zbigniew Bartwicki | data: 2014-12-30 11:53:00

Stronę wyświetlono: 29070 razy
Biuro Zarządu Grudziądzkiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o.
86-300 Grudziądz, ul. Waryńskiego 32-36 | Administracja, Księgowość +48 56 696 80 91-9 | fax +48 56 696 80 98 | e-mail: gpp@gpp.grudziadz.pl
SYSPiR::moduł BIP